ARCHITEKTÚRA

INFORMÁCIE:
Architektonická štúdia je prvou a zároveň najdôležitejšou predprojektovou fázou pri plánovaní uvažovaného stavebného zámeru. V priebehu vypracovania štúdie sa formuje základný koncept budúceho objektu, dispozičné, prevádzkové a funkčné riešenie, hmotový a priestorový koncept, konštrukčné a materiálové riešenie. Úvodnou fázou štúdie je vyjasnenie plánovaného zámeru medzi investorom a architektom. Spolu sa pozrieme na miesto plánovanej stavby, zhodnotíme možnosti pozemku a upresníme požadované podklady. Návrhy s vami konzultujeme až do doby, kedy dospejeme k finálnemu riešeniu, ktoré bude zodpovedať vašim predstavám.

Cena: 15 EUR/m2

VÝSTUP:
Textová časť:
– stručný urbanistický a architektonický opis návrhu
Grafická časť:
– osadenie objektu na pozemku (situácia)
– pôdorysy jednotlivých podlaží s plošnými bilanciami (výmery miestnosti)
– charakteristické schematické rezy objektom
– pohľady
– 3D náhľady interiéru a exteriéru

INFORMÁCIE:
Tento stupeň projektovej dokumentácie je vypracovaný v rozsahu potrebnom pre vydanie územného rozhodnutia. Pozostáva z architektúry, statického výpočtu, požiarnej ochrany a ostatných profesií nevyhnutných pre proces konania.

Cena: 10 EUR/m2

VÝSTUP:
Textová časť:
– sprievodná správa s popisom vstupných podkladov, charakteristika pozemku
– urbanistický a architektonický opis návrhu
Grafická časť:

– situácia širších vzťahov vzhľadom k širšiemu okoliu
– osadenie objektov na pozemku (situácia)
– pôdorysy jednotlivých podlaží s plošnými bilanciami (výmery miestností)
– charakteristické schematické rezy objektami
– pohľady
– 3D náhľady interiéru a exteriéru

INFORMÁCIE:
Tento stupeň projektovej dokumentácie spolu s príslušnými vyjadreniami a rozhodnutiami zainteresovaných úradov slúži ako podklad pre vybavenie právoplatného stavebného povolenia, na základe ktorého je investor oprávnený začať s výstavbou predmetného stavebného diela.

Cena: 25 EUR/m2

VÝSTUP:
Projekt pre stavebné povolenie (PSP) pozostáva z:
A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa
C. Koordinačná situácia stavby
D. Zákres do katastrálnej mapy
E. Dokumentácia stavebného objektu
E.1.1 – Architektonicko-stavebné riešenie
E.1.2 – Statické posúdenie stavby
E.1.3 – Požiarno-bezpečnostné riešenie stavby
E.1.4 – Elektroinštalácia
E.1.5 – Zdravotechnika
E.1.6 – Vykurovanie
E.1.7 – Vzduchotechnika
E.1.8 – Projektové hodnotenie stavby

INFORMÁCIE:
Tento stupeň projektovej dokumentácie je vypracovaný v rozsahu a podrobnosti potrebnej pre zrealizovanie diela. Realizačný projekt je voči projektu pre stavebné povolenie dopracovaný do väčšej podrobnosti a doplnený o príslušné detaily, výkazy výrobkov, výkaz výmer a rozpočty.

Cena: 40 EUR/m2

VÝSTUP:
– PSP dopracovaný do dokumentácie pre realizáciu
– stavebné detaily
– výkazy výrobkov
– výkaz výmer
– rozpočty

INTERIÉR

INFORMÁCIE:
Zameranie interiéru slúži pre vytvorenie 2D a 3D podkladov pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie. Realizuje sa v prípade, keď nie je k dispozícii žiadny projekt alebo čiastkové meranie.

Cena: 5 EUR/m2

VÝSTUP:
– pôdorysy riešených podlaží
– rezy
– pohľady

INFORMÁCIE:
Štúdia interiéru slúži na získanie konkrétnej predstavy o budúcom vzhľade vášho interiéru. Vypracuje sa dispozičný návrh priestoru, navrhne sa rozmiestnenie a materiálové riešenie použitých prvkov v interiéri. Návrhy s vami konzultujeme až do doby, kedy dospejeme k finálnemu riešeniu, ktoré bude zodpovedať vašim predstavám.

Cena: 15 EUR/m2

VÝSTUP:
Textová časť:
– stručný popis použitých farieb, materiálov a zariaďovacích predmetov
Grafická časť:

– pôdorysy riešených podlaží
– 3D náhľady miestností (SketchUp)

INFORMÁCIE:
Projekt interiéru je voči štúdii prepracovaný do väčšieho detailu. Vypracujú sa podklady pre remeselníkov a profesistov, ktorí budú daný interiér realizovať. Vyberú sa konkrétne svietidlá, materiály, dekory a farby nábytkov, obkladov a dlažieb. Návrhy s vami konzultujeme až do doby, kedy dospejeme k finálnemu riešeniu, ktoré bude zodpovedať vašim predstavám.

Cena: 30 EUR/m2

VÝSTUP:
Textová časť:
– stručný popis použitých farieb, materiálov a zariaďovacích predmetov
Grafická časť:

– pôdorysy riešených podlaží
– 3D náhľady miestností (SketchUp)
– fotorealistické vizualizácie interiéru 3ks*
– pôdorys elektroinštalácie (poloha vypínačov, el. zásuviek, svietidiel a el. zariadení)
– pôdorysy vodoinštalácie a odpadu (poloha a typ sanity a batérií)
– kladačské plány obkladov a dlažieb
– výkresy atypických prvkov na mieru
– výber konkrétnych typov nábytku
– výber presných typov svietidiel

* v prípade záujmu o väčší počet vizualizácii, bude príplatok prejednaný osobne

INÉ SLUŽBY

INFORMÁCIE:
Realistické vizualizácie exteriérov, interiérov sú vypracované na základe dostupných podkladov. Cena sa určí podľa počtu kusov požadovaných vizualizácii a náročnosti modelovania objektov.

Cena: – EUR/ks

VÝSTUP:
– realistické vizualizácie v digitálnej podobe

INFORMÁCIE:
Autorský dozor predstavuje benefit, vďaka ktorému sa predchádza neželaným zmenám a odchýlkam oproti schválenej projektovej dokumentácii, zabezpečuje koordináciu profesií na stavbe.

Cena: 50 EUR/výjazd

INFORMÁCIE:
Inžiniering je činnosť smerujúca k vybaveniu územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia. Túto činnosť ponúkame pre stavby projektované v našom ateliéry. Cena za inžiniering závisí od rozsahu a náročnosti konkrétneho projektu.

Cena: – EUR

INFORMÁCIE:
V rámci konzultačnej činnosti vám plnohodnotne zanalyzujeme váš daný objekt/ priestor, zvážime všetky jeho možnosti a navrhneme vám ideálny postup pri jeho riešení.

Cena: 40 EUR/hod